EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Mooguktilar Mazshura
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 25 January 2008
Pages: 202
PDF File Size: 1.53 Mb
ePub File Size: 9.38 Mb
ISBN: 998-8-75533-754-1
Downloads: 60451
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazusar

Indien de uiteindelijke plaats van levering van de goederen of van verrichting van de diensten met toepassing van lid 1 in Luxemburg gelegen is, moet elke overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter, om rechtsgeldig te zijn, verofdening aanvaard bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst als bedoeld in artikel 23, lid 1, onder a.

Pula Parking, a company owned by the town of Pula Croatiacarries out, pursuant to a decision of the mayor of that town, the administration, supervision, maintenance and cleaning of the public parking spaces, the verordenong of parking fees and other related tasks. Deze verordening dient niet van toepassing te zijn op arbitrage.

Bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake jurisdictiegeschillen in burgerlijke en handelszaken mogelijk maken alsook de vereenvoudiging van de formaliteiten met het oog op een snelle en eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen van de lidstaten waarvoor deze verordening verbindend is, zijn onontbeerlijk.

Posts Tagged EEX Verordening

Importantly, plaintiff will also only be able to seek damages for reputational harm suffered within Canada. Artikel 41 De beslissing wordt uitvoerbaar verklaard zodra de formaliteiten van artikel 53 vervuld zijn, zonder toetsing uit hoofde van de artikelen 34 en Whilst the section states that a person shall not be regarded as having submitted by reason only of the facts there mentioned it is silent as to what additional facts are sufficient to establish submission.

This positive option is totally missing in the formalistic judgment of the Federal Civil Court. Skip to main content.

Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht dat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer ervan worden gewaarborgd krachtens deze verordening. Elke partij kan een rechtsmiddel instellen tegen de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid. Onverminderd artikel 66, lid 2, en artikel 70 vervangt deze verordening tussen de lidstaten de volgende, tussen twee of meer van deze lidstaten gesloten verdragen en overeenkomsten:.

Also of note My Tweets. I am less convinced by verordsning reference, at 32 and 33, to the need for consistency between Brussels I Recast and Rome I: In its examination of the grounds of jurisdiction referred to in vwrordening foregoing paragraph, the court or authority applied to shall be bound by the findings of fact on which the court of the Member State of origin based its jurisdiction.

  KARAMAZOV TESTVEREK PDF

Jurisdiction re verordenihg liability misrepresentation before the CJEU again. Indien Verordening EG nr. The jurisdiction specified in Article 6 2and Article 11 in actions on a warranty of guarantee or in any other third party proceedings may not be resorted to in Germany and Austria. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

De rechterlijke bevoegdheid, bepaald in artikel 6, punt 2, en artikel 11 ten aanzien van de vordering tot vrijwaring of de vordering tot voeging of tussenkomst kan in Duitsland en in Oostenrijk niet worden ingeroepen. Aan de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging vraagt van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, kan geen enkele zekerheid of depot, onder welke benaming ook, worden opgelegd wegens de hoedanigheid van vreemdeling dan wel wegens het ontbreken van een woonplaats of verblijfplaats in eerstgenoemde lidstaat.

Onder gerecht van een lidstaat in de zin van deze verordening moet ook worden begrepen, een gerecht dat aan verscheidene lidstaten gemeenschappelijk is, zoals het Benelux-Gerechtshof voor zover dit bevoegd is voor binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallende zaken. See my posting on Dar Al Arkan and the one on Dennis. Het gerecht of de autoriteit waarvoor een in een andere lidstaat gegeven beslissing wordt ingeroepen, kan de procedure geheel of gedeeltelijk schorsen indien:.

Daarom moet de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd, in staat worden gesteld om weigering van erkenning of tenuitvoerlegging van een vonnis te verzoeken als hij meent dat er een grond voor weigering van erkenning aanwezig is.

De hierboven beschreven procesrechtelijke truc staat onder de litigators bekend als de Italiaanse torpedo en is vernoemd naar de Italiaanse rechter die de reputatie heeft er aanzienlijke tijd voor nodig te hebben voordat hij een beslissing neemt over zijn bevoegdheid.

Artikel 51 Aan de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging vraagt van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, kan geen enkele zekerheid of depot, onder welke benaming ook, worden opgelegd wegens de hoedanigheid van vreemdeling dan wel wegens het ontbreken van een woonplaats of ferordening in eerstgenoemde lidstaat.

Dit zal zonder twijfel nieuwe complicaties met zich brengen. Het verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging wordt ingediend bij het gerecht dat de desbetreffende lidstaat overeenkomstig artikel 75, onder aaan de Commissie heeft meegedeeld als het gerecht waar het verzoek dient te worden ingediend.

This Ewx confines itself to the minimum required in order to achieve those objectives and does not go beyond what is necessary for that purpose. In een lidstaat krachtens artikel 8, punt 2, en artikel 13 gegeven eed worden in overeenstemming met hoofdstuk III in alle andere lidstaten erkend en ten uitvoer gelegd. Elleray DJ however, did not consider the outcome of that reference to be relevant for the case at hand, in its current stage of procedure.

  AVIDEMUX 2.5 TUTORIAL PDF

In die gevallen geldt de litispendentieregel van deze verordening. De erkenning van een beslissing moet echter alleen geweigerd kunnen worden op een van de in deze verordening bepaalde gronden voor weigering. Article 17 The provisions of this Section may be departed from only by an agreement: EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

EUR-Lex Access to European Union law

Het gerecht van oorsprong geeft op esx van een belanghebbende partij het certificaat af en gebruikt verordejing het formulier in bijlage I. Should such duty be imposed only on plaintiff or also on the court, proprio motu? Now, transporting this to the EU level: Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Met het oog op het vrije verkeer van beslissingen in burgerlijke en handelszaken is het nodig en passend de regels inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in een verbindend en rechtsreeks toepasselijk besluit van de Unie neer te leggen. Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang niet vaststaat dat de verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, te ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster

Een in een lidstaat gegeven beslissing die in die lidstaat uitvoerbaar is, is in andere lidstaten uitvoerbaar zonder dat een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist. De erkenning van een beslissing wordt op verzoek van een belanghebbende partij geweigerd indien:. In haar verslag beoordeelt de Commissie onder meer of de bevoegdheidsregels ook moeten worden uitgebreid tot verweerders die geen woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, rekening houdend met de tenuitvoerlegging van deze verordening en mogelijke internationale ontwikkelingen.

Help Print this page. De gevolgen voor derden van de beslissingen welke in deze staten met toepassing van het voorgaande lid zijn gegeven, worden eveneens in de overige lidstaten erkend. Onverminderd artikel 11, lid 3, kan de vordering van de verzekeraar slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de verweerder woonplaats heeft, ongeacht of deze laatste verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde is.